0(362) 432 25 25 / 0(532) 161 72 41

Sosyal Medyada Biz}

ÖN KAYITLARIMIZ BAŞLADI
2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi için erken kayıt dönemimiz başlamıştır. Kayıt avantajlarından ve yurt fırsatlarından yararlanmak için ön kayıt formumuzu doldurabilirsiniz.
ÖN KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYIN

Uyum Çizgimiz

Bu kuralların amacı, yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilere rahat, düzenli ve güvenli bir barınma ortamının sağlanmasıdır.
Yurtlara öğrenci kabul ve yerleştirme işlemi her akademik yıl için mevcut yurt kapasitesi ve belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır. Akademik Takvimde belirtilen yarıyıl başlangıç ve bitiş tarihleri, yurtların açılış ve kapanış tarihleri olarak kabul edilir.
Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin -affa uğramış olsalar ve/veya haklarındaki hukuki işlemin yürütmesi mahkemelerce durdurulmuş olsa dahi- yurtlara alınıp alınmayacağı Yurtlar Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.
Kendisine yer tahsisi yapılmış olmasına rağmen, Akademik Takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kayıt işlemlerini ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya geçerli mazeret bildirmeksizin yurtlara giriş yapmayan öğrencilerin kaydı silinir (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılır).
Yurtlarda kalmakta olan öğrenciler dönem içerisinde ve dönem sonlarında yurttan ayrılmadan önce Yurt İdaresine başvurarak ayrılma işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Yurttan habersizce ayrılan öğrencilerin odalarında bırakmış oldukları eşyalar Yurt İdaresince toplanarak depoya alınır. 30 gün süresince öğrenci tarafından alınmayan eşyalar elden çıkartılır. Depoya alınan bu eşyaların olası hasar veya kayıplarından Yurt Yönetimi sorumlu değildir.
Yurt başvuruları her yıl yenilenmektedir. Bir sonraki eğitim yılı için yurt başvuruları, Bahar Döneminin son ayı içerisinde başlatılır. Yurtlarda kalmakta olan ve/veya yurtlara yeni giriş yapmak isteyen tüm öğrencilerin bir sonraki eğitim yılında yurtlarda kalabilmek için Bildorm çevrimiçi yurt başvuru sistemi üzerinden, belirlenen süre ve esaslar çerçevesinde yurt başvurularını tamamlayarak mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu işlemleri tamamlamayan öğrencilere yer tahsisi yapılmaz. Geç başvurular, ancak yeni öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra, kalan müsait yerler çerçevesinde değerlendirilir.
Kendisine tahsis edilmiş olan yurdunu ve/veya odasını değiştirmek isteyen öğrencilerin Yurtlar Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekir. Başvurular başvuru anındaki müsaitlik durumuna göre değerlendirilir.
Yurtlarda kalan öğrenci, yurt yönetiminden teslim aldığı bütün eşya ve malzemeden sorumludur. Öğrenci yurttan ayrılırken teslim aldığı tüm malzemeyi Yurt İdaresine eksiksiz ve hasarsız olarak teslim etmekle yükümlüdür. Kayıp ve hasarlı eşya / malzeme bedeli öğrenciden tahsil edilir. Öğrencinin malzeme bedelini kendisine tanınan süre içerisinde ödememesi durumunda bu tarihten itibaren yasal faiz uygulaması başlatılır ve öğrenci hakkında soruşturma açılır. Öğrenci İşleri ve Yurtlar Müdürlüğü’nce hiçbir başvurusu işleme konmaz. Kendisine belgeleri teslim edilmez.
Yurtların düzen ve disiplinini bozucu davranışları görülen veya öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışları saptanan öğrenciler hakkında, Yurt Müdürleri’nce “Uyarma” ve “Kınama” cezaları verilebilir. Yurtlar İlke ve Kuralları ile Yurtlar Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara aykırı davranışları görülen öğrencilerin durumları Yurt Müdürleri’nin teklifi ile Yurtlar Müdürü tarafından görüşülmek üzere Yurtlar Yönetim Kurulu’na sevk edilir.
Uyarma cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır:
a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak.
b) Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak; yurt çalışanlarına veya sakinlerine onur kırıcı davranışlarda bulunmak.
c) Odasını, ortak kullanım alanlarını ve çevresini temiz ve düzenli tutmamak, temizlik veya ilaçlama yapılmasına engel teşkil etmek.
ç) Gürültü, ses ve görüntü aletlerini çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanmak.
d) Yurt Müdürlerince ve görevli yetkililerce kendisinden istenen açıklamaları geçerli bir neden olmadan zamanında yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında cevap vermemek, yurt yöneticilerinin çalışmalarını güçleştirmek.
e) Yurt İdaresini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda yurtlara hafta içi 00:30, Cuma, Cumartesi ve bayram tatillerinde ise 02:00’den sonra üç kez geç giriş yapmak.
f) Yurt İdaresini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda 5 gün devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
g) Yurt Yönetimince belirlenen alanlar ve saatler dışında ziyaretçi kabul etmek, ziyaret saatlerine uymamak.
ğ) Ortak alanlarda bulunan demirbaş eşyaya zarar vermek, bu eşyayı öğrenci odalarına ve/veya başka alanlara taşımak.
h) Yurdun güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak (odada ütü yapmak, elektrikli ısıtıcı, ocak vb. kullanmak, tüp gaz, mum, tütsü gibi yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak, yangın algılama sistemleri, kameralar ve kartlı geçiş sistemlerine müdahale etmek).
ı) Yangın söndürme cihazlarını ve yangın butonlarını amacı dışında kullanmak.
i) Yurt İdaresi tarafından yapılan duyurularda belirtilen hususlara uymamak.
j) Odada ve yurdun diğer alanlarında sigara ve benzeri tütün mamülleri içmek (odada bulunan sigara izmariti kanıt teşkil eder).
k) Yurt İdaresinden habersiz oda değişikliği yapmak.
l) Yurt içerisinde ve odada -koleksiyon amaçlı ve boş dahi olsa- alkollü içki şişesi bulundurmak.
m) Yurt girişleri ve yaya yollarında geçişi engelleyecek şekilde aracını park etmek.
n) Oda penceresi dışına ayakkabı, yiyecek, vb. malzeme koymak ve/veya giyim malzemesi, vb. asarak görüntü kirliliği oluşturmak.
o) Her ne sebeple olursa olsun pencerelerden dışarıya herhangi bir cisim atmak, çevreyi rahatsız edecek şekilde seslenmek.
ö) Yurtlar Müdürlüğü’nün yazılı izni olmaksızın odada hayvan beslemek.
p) Mutfaklarda kirli bulaşık bırakmak (bırakılan kirli bulaşıklar görevlilerce toplanarak imha edilir).
r) Mutfak haricindeki alanlarda yemek pişirmek.
s) Oda içerisinde veya buzdolabında bozulmuş, çürümüş gıda malzemeleri bulundurmak (bu tür malzemeler, herhangi bir ön bildirimde bulunulmaksızın, Yurt İdaresince toplanarak imha edilir).
ş) Oda kapısı dışına ayakkabı, terlik vb. özel eşya bırakmak.
t) Yurt İdaresince belirlenmiş olan çöp toplama saatleri dışında oda kapısı dışına çöp kovasını bırakmak.
u) Kayıt ile ilgili olarak Yurt İdaresi’nce kendisinden istenen evrak ve bilgileri teslim etmemek.
ü) Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.
v) Yukarıda belirtilen tutum veya davranışların tekrarı halinde bir üst ceza verilebilir.
 
Kınama cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:
a) Uyarı cezasında belirtilen hususları tekrarlamak.
b) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak.
c) Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, bunlara zarar vermek, kendi odası dışında herhangi bir yere, Rektörlük veya Yurtlar Müdürlüğü’nün onayını almamış herhangi bir duyuru veya afişi asmak; yurt odalarını, tesislerini, çevresini amaç dışı kullanmak, çevreyi kirletmek.
ç) Yönetime yanlış bilgi vermek, yalan beyanda bulunmak (telefon numaraları, ikametgah bilgileri, vb.) ve bilgilerinde değişiklik olması durumunda Yurt İdaresini bilgilendirmemek, bilgilerini güncellememek.
d) Yurt Yönetiminin astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak veya resim yapmak.
e) Yurtlar Müdürlüğü’nce kendisinden istenen bilgileri eksik veya yanlış vermek veya hiç vermemek.
f) Başkasına ait eşyaları izinsiz olarak kullanmak veya zarar vermek.
g) Yurt Yönetici ve görevlilerinin görev yapmalarını güçleştirmek, engellemek veya gereksiz yere meşgul etmek.
ğ) Oda arkadaşlarını ve başkalarını rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmak (onur kırıcı söylem, hakaret, telefon ile rahatsızlık verme, vb.).
h) Öğrenci odalarında ve genel alanlarda, Yurtlar Yönetimince kullanılmasına izin verilmeyen, -yangın ve benzeri tehlikelere yol açabilecek- elektrikli ve gazlı araç ve gereçleri bulundurmak ve kullanmak (tüp, ısıtıcı, vb.).
ı) Network sistemine bilinçli olarak zarar vermek (odalarda -Yurtlar Yönetimince sağlanan cihazlar dışında- kablosuz modem ve/veya router kullanmak, internet soket ve hatlarına zarar vermek, vb.)
i) Yurt İdaresini bilgilendirmeden bir yarıyılda 10 gün devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
j) Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.
k) Yukarıda belirtilen tutum veya davranışların tekrarı halinde bir üst ceza verilebilir.
Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrenciler yurtlardan bir haftadan bir yarıyıla kadar geçici olarak Yurtlar Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılırlar.
a) Kavga etmek.
b) Yurtlarda, yurtlar çevresinde ve kampüs içinde alkollü içki bulundurmak, alkollü içki içmek.
c) Yurtların huzur ve sükununu bozucu eylemlere girişmek.
ç) Yurtların mallarına ve tesislerine zarar vermek.
d) Kumar oynamak, odasında veya yurt binasının diğer alanlarında kumar araç ve gereçleri bulundurmak.
e) Oda anahtarını başkasına vermek veya başkasından almak, Yurt İdaresinden izinsiz olarak odasında veya yurt binasının diğer alanlarında herhangi bir kişiyi (aile fertleri dahil) barındırmak, kendisine tahsis edilmiş oda dışında başka odada kalmak.
f) Yurtlar Müdürlüğü ve diğer yetkili organlarca konulan kural ve yasaklara uymamak, yönetici ve görevlilere müdahale etmek, uyarı ve ihtarları dinlememek.
g) Uyarı ve kınama cezası aldıktan sonra benzer davranışları tekrarlamak.
h) Yurt İdaresini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda 15 gün veya daha fazla devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
ı) Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.
i) Yukarıda sözü edilenlerin dışında, ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.
Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrenciler yurtlardan iki yarıyıldan az olmamak kaydı ile geçici veya kesin olarak Yurtlar Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılırlar.
a) Yurtlarda silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı ya da zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, kullanmak.
b) Kumar oynamak ve oynatmak,
c) Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya yurtlarda bulundurmak.
ç) Kavga etmek.
d) Hırsızlık yapmak.
e) Yurtların huzur ve sükununu bozucu eylemlere girişmek.
f) Yurt yöneticilerine veya sakinlerine ahlak dışı ve kaba davranışlar sergilemek (iftira, tehdit, hakaret, fiziki müdahale, vb.).
g) Yalnızca karşı cinsin kullanımına ayrılmış olan alanlara Yurt İdaresinin izni olmaksızın girmek, başkasının girmesine yardımcı olmak.
ğ) Yüz kızartıcı suç işlemek veya böyle bir suçtan dolayı hükümlü duruma düşmek.
h) Uyarı ve kınama cezası aldıktan sonra benzer davranışları tekrarlamak.
ı) Yurtlar Müdürlüğü ve diğer yetkili organlarca konulan kural ve yasaklara uymamak, yönetici ve görevlilere müdahale etmek, uyarı ve ihtarları dinlememek.
i) Yurt İdaresini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda 30 gün veya daha fazla devamsızlık yapmak (Kartlı giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
j) Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi’nde belirtilen hususlara uymamak.
k) Yukarıda sözü edilenlerin dışında, ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.
ODA GÜVENLİĞİ
Oda güvenliği konusunda sorumluluk tamamen öğrenciye ait olup öğrencilerin oda kapılarını kesinlikle kapalı ve kilitli tutmaları gerekmektedir. Oluşabilecek kayıp ve hasarlardan Yurt İdaresi sorumlu tutulamaz.
Odalarda bulundurulan özel eşyalardan öğrencilerimiz doğrudan sorumludur. Odalarda değerli eşya veya nakit bulundurulmaması tarafımızca tavsiye edilmektedir. Bu tür eşyanın kaybolması veya hasar görmesinden Yurt İdaresi sorumlu tutulamaz. Öğrencilerin değerli eşyalarını hırsızlığa ve her türlü hasara karşı sigorta ettirmeleri önerilir.
Yurtlarda kalan öğrencilerin odaları güvenlik, temizlik ve Yurtlar İlke ve Kuralları’na uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacı ile –herhangi bir ön bildirimde bulunulmaksızın- Yurt Müdürleri veya görevlilerince kontrol edilebilir.
Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan eşyadan Yurt İdaresi sorumlu değildir.
Yurtlarda kalan bütün öğrenciler yurtta yaptıkları hasarın ve zimmetlerinde bulunan eksik malzemelerin bedelini ödemekle yükümlüdürler. Yurtlarda sebep olunan hasarın karşılığı ödeme günündeki maliyet üzerinden hasar verene ödetilir. Ortak kullanıma sunulan yurt eşyalarının tahribi veya kaybı halinde, sorumlusu bulunmadığı takdirde bedeli ortak kullananlardan tahsil edilir.
 
YURT ÜCRETLERİ
Yurtların ücretleri günün koşullarına göre her yıl yeniden belirlenir. Yurt ücretleri sadece konaklamayı içerir; yiyecek, içecek ve benzeri hizmetleri kapsamaz.
Yurtlara kaydı yapılan öğrencilerin yurttan ayrılış tarihlerine göre yurt ücretlerinin iade kuralları :
Akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden ikinci hafta sonuna kadar yarıyıl yurt ücretinin %75’i,
Dördüncü hafta sonuna kadar yarıyıl yurt ücretinin %50’si iade edilir. Dördüncü haftadan sonra ayrılanlara ücret iadesi yapılmaz. Yurtlardan uzaklaştırma cezası alan öğrencilere yurt ücreti iade edilmez. Ücreti yüksek odadan ücreti düşük odaya geçişte fark ücreti iadesi için, (i) ve (ii) şıklarındaki maddeler esas alınır.
Banka transferlerinde oluşabilecek tüm masraflar alıcıya ait olup, iade edilen miktardan düşülecektir.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Dönem içerisinde öğrencilerin çeşitli nedenler ile Yurtlardan ayrılmaları neticesinde Yurt odalarında oluşabilecek boşlukların değerlendirilmesi amacı ile, Yurtlar Müdürlüğü’nce 7 gün içerisinde, aşağıda belirtilen seçenekler doğrultusunda işlem yapılacaktır:
a. Odada kalmaya devam eden öğrencilerin aynı tipteki diğer bir Yurt / odaya nakil edilmeleri,
b. Odada kalmaya devam eden öğrencilerin, kendilerine yeni oda arkadaş(lar)ı bularak odalarında oluşan boşluğu doldurmaları (Yurt İdaresinin onayı alınmak kaydı ile).
Odada kalmakta olan öğrencilerin, belirlenmiş olan 7 günlük süre içerisinde her iki seçeneği de gerçekleştirememeleri durumunda; Yurt İdaresi’nce odadaki boşalan yatak(lar) kaldırılıp oda kapasitesi düşürülecek, ve boş kalan yatağın ücreti odada kalan öğrenci(ler)den tahsil edilecektir.
Yurtlar Müdürlüğü gerek yarı yıl, gerekse de yaz tatillerinde göreceği lüzum ve ihtiyaç doğrultusunda (bakım-onarım, dahili planlama, vb.) yurt binalarından bazılarını boşaltabilir ve bu binalarda kalmakta olan öğrencileri nöbetçi yurtlara aktarabilir.
Yurtlarda kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar refakatçi ile yurtta kalamaz. Bu durumda olan bir öğrencinin bir sağlık kuruluşuna veya evine gitmesi gerekir. 
Ziyaretçiler ancak ziyaret edilen öğrenci tarafından Yurt İdaresi’ne kayıt yaptırması koşulu ile 08:30 – 22:30 saatleri arasında Yurt İdaresi tarafından belirlenen alanlarda misafir edilebilir. Ziyaretçilerin öğrenci odalarına çıkmalarına veya odalarda konaklamalarına müsaade edilmez. Ziyaretçilerin kurallara uymamalarından ve verebilecekleri tüm zararlardan ziyaret edilen öğrenci sorumludur.